کامیون فاو

کامیون فاو تایگر ویفاو تایگر

فاو تایگر سفید

کامیون فاو تایگر 6 تن

 

فاو 6 تن

 

فاو تایگر 6 تن قرمز

کامیون های فاو

تایگر وی فاو

نمای داخلی تایگر وی

کابین تایگر وی

کامیون فاو نمای داخل