آخرین اخبار روز کامیون

محروم ماندن 35 تا 40 درصد از رانندگان کامیون از بیمه

متاسفانه بین 35 تا 40 هزار نفر از رانندگان کامیونی که در این یک سال اخیر به این کار مشغول شده اند از مسئله بیمه محروم مانده اند…
به گزارش خبرنگاری ایلنا، رئیس اتحادیه شرکت تعاونی کامیون داران و حمل و نقل سراسر کشور (محمد خان بلوکی) با عنوان کردن این موضوع که بین 35 تا 40 هزار نفر از رانندگانی که به تازگی به این صنف پیوسته اند بدون بیمه مانده اند، بیان کرد: رانندگان کامیون برای دریافت کارت هوشمندی که مجوز آنها برای دریافت بارنامه لازم است باید بیمه باشند و از سازمان تامین اجتماعی تاییدیه بگیرند.
محمد خان بلوکی با عنوان این موضوع که: بیمه رانندگان کامیون که بر اساس 1.5 برابر حداقل حقوق آنها است، ضمن اجباری بودن آن به این موضوع اشاره کرد که : دولت در گذشته 50% از 27.5% حق بیمه رانندگان کامیون را پرداخت می کرد. اما در یک سال اخیر این کمک ها قطع شده، و رانندگان مجبورند تمام حق بیمه شان را خودشان بپردازند.

اعتصاب کامیون داران به خاطر بیمه

حال سازمان تامین اجتماعی، مدعی است که چنین پرداختی صورت نگرفته و حتی در بعضی موارد خبر هایی از قطع بیمه رانندگانی که قبلا بیمه داشته اند نیز به گوش می خورد.
این در حالی است که 35 تا 40 هزار راننده ای که در یک سال اخیر به این صنف وارد شده اند، ناچارند برای مجوز و ادامه فعالیت خود ماهیانه حدود 600 هزار تومان حق بیمه پرداخت کنند.
رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی کامیون داران با اشاره به این موضوع که: ما انتظار داریم کمکی از جانب دولت نیز برای این رانندگان در نظر گرفته شود، ادامه داد: رانندگان کامیون از جمله افرادی هستند که دولت بر اساس قانون باید بخشی از حق بیمه آنها را پرداخت کند.

ما نیز انتظار داریم، دولت با پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی، در راستای زمینه ایجاد بیمه حمایتی برای این رانندگان زحمتکش قدمی بردارد.

مطالب مشابه

Back to top button
Close
Close