* کلیه اقساط بدون ضامن و با ارائه سه فقره چک تضمین و سفته از مشتری صورت می پذیرد.
* مبلغ 9% ارزش افزوده قیمت نقدی در اقساط محاسبه و 9% ارزش افزوده سود تسهیلات در زمان عقد قرارداد به شرکت لیزینگ به صورت نقدی پرداخت می گردد.
* مبلغ بیمه بدنه در اقساط فوق محاسبه نگردیده است که مبلغ یاد شده مطابق با بیمه مرکزی و بدون سود محاسبه و اقساط اضافه می گردد.
* زمان تحویل پس از انجام مراحل لیزینگ و تایید نهایی شرکت لیزینگ.
* گارانتی خودرو 100 هزار کیلومتر یا 3 سال (هر کدام که زودتر حاصل شود) می باشد.

فروش اقساطی کامیونت HD65

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

5700 کیلوگرم

410,000,000

12 ماه

63,916,000

5700 کیلوگرم

415,000,000

24 ماه

35,119,000

5700 کیلوگرم

420,000,000

36 ماه

25,643,000

5700 کیلوگرم

420,000,000

48 ماه

20,997,000

5700 کیلوگرم

440,000,000

60 ماه

18,281,000

فروش اقساطی کامیونت HD78

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

7500 کیلوگرم

420,000,000

12 ماه

69,470,000

7500 کیلوگرم

450,000,000

24 ماه

38,172,000

7500 کیلوگرم

460,000,000

36 ماه

27,872,000

7500 کیلوگرم

470,000,000

48 ماه

22,823,000

7500 کیلوگرم

470,000,000

60 ماه

19,871,000

فروش اقساطی مینی بوس H350

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

16+1 نفر

1,000,000,000

12 ماه

95,044,000

16+1 نفر

1,000,000,000

24 ماه

53,186,000

16+1 نفر

1,000,000,000

36 ماه

40,000,000

16+1 نفر

1,000,000,000

48 ماه

33,000,000

16+1 نفر

1,000,000,000

60 ماه

29,000,000

فروش اقساطی ون H350

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (ریال)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (ریال)

13+1 نفر

900,000,000

12 ماه

95,044,000

13+1 نفر

900,000,000

24 ماه

53,186,000

13+1 نفر

900,000,000

36 ماه

40,000,000

13+1 نفر

900,000,000

48 ماه

33,000,000

13+1 نفر

900,000,000

60 ماه

29,000,000

* کلیه اقساط بدون ضامن و با ارائه سه فقره چک تضمین و سفته از مشتری صورت می پذیرد.
* مبلغ 9% ارزش افزوده قیمت نقدی در اقساط محاسبه و 9% ارزش افزوده سود تسهیلات در زمان عقد قرارداد به شرکت لیزینگ به صورت نقدی پرداخت می گردد.
* مبلغ بیمه بدنه در اقساط فوق محاسبه نگردیده است که مبلغ یاد شده مطابق با بیمه مرکزی و بدون سود محاسبه و اقساط اضافه می گردد.
* زمان تحویل پس از انجام مراحل لیزینگ و تایید نهایی شرکت لیزینگ.
* گارانتی خودرو 100 هزار کیلومتر یا 3 سال (هر کدام که زودتر حاصل شود) می باشد.