* کلیه اقساط بدون ضامن و با ارائه سه فقره چک تضمین و سفته از مشتری صورت می پذیرد.
*
مبلغ 9% ارزش افزوده قیمت نقدی در اقساط محاسبه و 9% ارزش افزوده سود تسهیلات در زمان عقد قرارداد به شرکتتت لیزینگ به صورت نقدی پرداخت می گردد.
*
مبلغ بیمه بدنه در اقساط فوق محاسبه نگردیده است که مبلغ یاد شده مطابق با بیمه مرکزی و بدون سود محاسبه وو اقساطط اضافه می گردد.
*
زمان تحویل پس از انجام مراحل لیزینگ و تایید نهایی شرکت لیزینگ.
*
گارانتی خودرو 100 هزار کیلومتر یا 3 سال (هر کدام که زودتر حاصل شود) می باشد.

* دارای کارت 55 تن است.

فروش اقساطی کشنده سی اند سی C&C

عکس

ظرفیت

مبلغ پیش پرداخت (تومان)

ماه

مبلغ اقساط ماهانه (تومان)

——

175,000,000

30 ماه

5,750,000

—–

98,000,000

48 ماه

6,200,000

 —–

98,000,000

60 ماه

5,400,000

—–

149,000,000

60 ماه

4,000,000